Project Details

Description

Formålet med forskningsprojektet Approaching Inclusion har været at udforske læreres, interne og eksterne ressourcepersoners arbejde og samarbejde og betydningen heraf for udvikling af en mere inkluderende skole. Baggrunden er, at kommuner og skoler igennem de sidste 10-15 år har uddannet og ansat medarbejdere med en specialiseret viden til at understøtte læreres opgave med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Der er eksempelvis ansat AKT-vejledere, inklusionsvejledere, skolepædagoger og andre former for ressourcepersoner, hvis opgave er at understøtte udviklingen af en mere inkluderende skole (Riis Jensen, 2017). Stadig flere kommuner har gennem de senere år også arbejdet på at forandre PPR’s funktion og rolle i relation til inklusionsopgaven blandt andet ved at trække PPR tættere på skolens praksis. Samarbejdet mellem forskellige fagpersoner anses således for at være en strategi, der kan bidrage til at realisere et politisk mål om at efterleve Salamancaerklæringen (UNESCO 1994) og artikel 24 i FN’s menneskerettighedskonvention (FN 2006) og sikre alle børns ret til og mulighed for at gå i den lokale skole uanset barnets situation og særlige behov.
Short titleApp In
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/20

Collaborative partners

  • VIA University College (Project partner)
  • University College Copenhagen (Project partner) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.