Project Details

Description

Fremtidens Drikkevandsforsyning (FutureWater) er Danmarks hidtil største udviklingsprojekt på drikkevandsområdet. Projektets partnere skal inden udgangen af 2015 komme med branchens bud på, hvordan mange af fremtidens udfordringer i dansk drikkevandsforsyning løses.
VIAs forskere fra Forskningsgruppen for Energi og Miljø er sammen med Ringkøbing-Skjern Forsyning og en række øvrige partnere involveret i projektet Aquatarium - Biosensorer, som tager afsæt i forsyningsselskabets nye banebrydende vandværk Aquatarium.
Projektet undersøger biosensorer, som et nyt perspektiv på kontrol og optimering af processerne i fremtidens vandværk. I dag anvender vandværker en lang række klassiske sensorer til overvågning og kontrol af flow, tryk, iltindhold m.m. På samme måde vil biosensorer til overvågning og kontrol af den mikrobiologiske vandkvalitet være fremtiden og afløse de traditionelle stikprøvekontroller, hvor en forureningshændelse let kan blive overset.
Biosensorer er imidlertid stadig under udvikling, og der kan gå mange år før de udviklede biosensorer er hurtige, følsomme, autoriserede og specifikke nok til at leve op til vandværkernes krav til dem som kontrolredskab.
VIAs forsker nytænker derfor vandværkernes målestrategi ved at inddele måleopgaven i hændelsesalarm, automatiseret prøvetagning og karakteristik af kontaminering. I samarbejde med virksomheder på området vil VIAs forskere udvikle, teste og demonstrere forskellige løsninger og derigennem opbygge en optimal funktionel biosensor-systemløsning allerede nu.
StatusFinished
Effective start/end date07/07/1431/05/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Ringkøbing-Skjern Forsyning (Project partner)
  • Amphi-Bac (Project partner)
  • Alectia A/S (Project partner)
  • Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (Project partner)
  • Naturstyrelsen, Sønderby, Vestjylland (Project partner)

Keywords

  • engineer

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.