Aquatarium - Set i et akustisk perspektiv

Project Details

Description

Fremtidens Drikkevandsforsyning (FutureWater) er Danmarks hidtil største udviklingsprojekt på drikkevandsområdet. Projektets partnere skal inden udgangen af 2015 komme med branchens bud på, hvordan mange af fremtidens udfordringer i dansk drikkevandsforsyning løses.
VIAs forskere fra Forskningsgruppen for Energi og Miljø er sammen med Ringkøbing-Skjern Forsyning og en række øvrige partnere involveret projektet "Aquatarium - set i et akustisk perspektiv", som tager afsæt i forsyningsselskabets nye banebrydende vandværk Aquatarium.
Projektet undersøger VIAs forskere, hvordan vibrationer og lyd kan anvendes til monitorering af driften på et vandværk. Ved blot at lykke er det muligt for en vandværksoperatør at identificere mange potentielle og aktuelle fejl på et vandværk. Men eftersom mange moderne vandværker er ubemandede, kan disse oplysninger i dag gå tabt.
Monitorering af vibrationer og lyd skal optimere vandværkets drift
VIAs forskere og samarbejdspartnere vil udføre optagelser af vibrations- og lydsignaler med udstyr placeret forskellige steder på vandværket samt udføre en omfattende signalbehandling. De vil således kunne tegne et billede af forskellige komponenters lyd- og vibrationskarakteristik samt identificere hvilke typer fejl, der egner sig bedst til denne type monitering. Det sker med henblik på at optimere vandværkets vedligehold og nedsætte risiko for nedbrud.
Projektet vil desuden forsøge at udvikle en metode, hvor lyd inde i vandværkets filtre bliver anvendt til at finde det optimale skylletidspunkt. Her bruger forskerne en lydkilde og tilhørende hydrofoner til at måle reflekteret lyd med en metode, der ligner de seismisiske målinger, der normalt bliver udført ude i jorden. Metoden er baseret på, at vægtfylden af det granulat som er i filteret stiger i takt med tilklogningen, og at stigningen øger lydens hastighed.
StatusFinished
Effective start/end date07/07/1431/05/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Ringkøbing-Skjern Forsyning (Project partner)
  • Alectia A/S (Project partner)
  • Minus10dB (Project partner)
  • Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (Project partner)
  • Naturstyrelsen, Sønderby, Vestjylland (Project partner)

Keywords

  • engineer

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.