Arbejdsglæde eller arbejdssmerte

Project Details

Description

Kroniske muskuloskeletale sygdomme (muskuloskeletal disorders, MSD) og symptomkomplekser er multifaktorielle sygdomme og er karakteriseret ved smerte og nedsat fysisk funktion. Væsentlige
determinanter er såvel individuelle som psykosociale og fysiske risikofaktorer i både arbejdsliv og fritidsliv. Projektets formål er at etablere viden omkring arbejdslivet som en del af hverdagslivet og livskvalitet hos yngre mennesker (18-45 årige) med kronisk MSD, som først skal til at ud på arbejdsmarkedet eller, som er tidligt i deres arbejdsliv ved besvarelse af følgende spørgsmål:
- Hvilke barrierer oplever personer med MSD i forhold til ansættelse og job?
- Hvilke interventioner kan bidrage til ansættelse og/eller bibeholdelse af job?
- Hvilken sammenhæng er der mellem livskvalitet og arbejde/arbejdsidentitet hos patienter med MSD?
- Hvilken rolle kan sundhedsfagligt personale spille i forhold til etablering af et meningsfulgt arbejdsliv?
Belysning af disse forskningsspørgsmål kan benyttes i en bred faglig sammenhæng af både sundheds- og socialfaglige professioner (fx ergoterapeut og socialrådgiver), som arbejder med arbejdsmiljø eller med tilknytning og fastholdelse af mennesker på arbejdsmarkedet. Den viden, som genereres, vil kunne benyttes i undervisningsmæssig sammenhæng, samt have en samfundsmæssig relevans i forhold til at vurdere muligheden for og værdien af tilknytning og fastholdelse af personer med MSD til arbejdsmarkedet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1601/01/19

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.