Project Details

Description

Gruppen arbejder med at tone læreruddannelsen for 3 hold på 1. årgang i retning af teknologiforståelse og entreprenørskab.

Key findings

Toningen fandt sted i efteråret 2020 (og fortsættes i efteråret 2021), som på mange måder var en tid præget af CoVid-19 og online undervisning. Dermed var det ikke muligt at gennemføre den oprindeligt planlagte undervisning og især ikke det tætte samarbejde med lokale skoler, som havde været intentionen. Det lykkedes imidlertid inden for rammerne at gennemføre en toning i samarbejde mellem de studerendes første undervisningsfag (dansk, matematik eller engelsk), Lærer i Skolen (LIS) og Kristendom, Livsanskuelse og Medborgerskab (KLM). En central del af toningen var, at de studerende som et samarbejde mellem fagene i tre uger arbejdede med en fælles teknologiforståelses- og entreprenørskabsopgave. De samlede erfaringer fra arbejdet med toningen findes i arbejdsgruppens rapport, der kan opsummeres i:

Fælles didaktisk ståsted: Dette afsnit indeholder en beskrivelse af det didaktiske ståsted, som undervisningen fremadrettet bør tage udgangspunkt i. Ståstedet er udviklet sideløbende med projektet, og det består af en begrebsafklaring, en didaktisk model og syv principper.

Erfaringer: Rapporten indeholder dels underviseres erfaringer fra de forskellige fag og dels resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende.

Der er stor forskel på undervisernes erfaringer på tværs af fagene: Nogle undervisere peger på, at deres undervisning blev mere handlingsorienteret, og at toningen har bidraget til at aktualisere klassiske indholdsområder (LIS), mens andre primært har været en del af toningen i forbindelse med den fælles opgave (Engelsk) og atter andre oplevede, at der var en særlig værdi i samspillet mellem de fire kompetenceområder fra forsøgsfaget (Matematik). I KLM vurderedes det, at toningen opfattedes som aktuel, relevant og motiverende blandt de studerende, og at toningen bidragede til at gøre de faglige vidensområder i KLM relevante på en eksemplarisk måde.

De studerende opfatter teknologiforståelse som væsentligt for deres fremtidige virke, og at undervisningen på toningsholdene har været relevant og rettet mod praksis. De studerende oplever til gengæld ikke at være klædt på til at undervise i teknologiforståelse som selvstændig faglighed eller at inddrage entreprenørskabsdidaktik i deres undervisning.

Fremtiden for teknologiforståelse: Det er arbejdsgruppens formodning, at teknologiforståelse vil få en væsentlig plads i grundskolens undervisning i den nærmeste fremtid. BUVMs forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen afsluttes i år, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en række evalueringer, som må formodes at danne baggrund for den endelige beslutning. I arbejdsgruppen følger vi nøje denne udvikling og indarbejder det i gruppens øvrige arbejde.

3 Modeller for fremtidig indsats på Læreruddannelsen i Aarhus: I denne rapport behandles tre forslag til fremtiden for arbejdet med at tone læreruddannelsen i retning af teknologiforståelse og entreprenørskab: En fortsættelse af den nuværende toning (Model A), etablering af et obligatorisk specialiseringsmodul (Model B) og udviklingen af temadage fordelt på læreruddannelsens fire år (Model C). Model A er den letteste at realisere, men den giver også en mindre dybdegående indsats end Model B, som i højere grad vil kunne medvirke til at opbygge kapacitet og erfaring på læreruddannelsen. Model C anbefales kun i kombination med enten A eller B.

Formidling: Ud over denne rapport er det arbejdsgruppens plan at formidle erfaringerne overfor kolleger som oplæg eller workshops på pædagogiske dage.
AcronymAGLIATE
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2001/07/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching