At være ung med en uvis fremtid. Unge flygtninges oplevelser af hverdagsliv, midlertidighed og møder med velfærdsprofessionelle

Project Details

Description

Dette projekt retter sig imod flygtninge- og integrationsfeltet. De seneste års politiske udvikling i Danmark har i stigende grad vægtet midlertidighed i spørgsmål omkring flygtninges ret til ophold. Med det såkaldte paradigmeskifte i 2018 bliver integration politisk set ikke længere betragtet som en målsætning i arbejdet med flygtninge, hvorimod midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse er blevet centrale elementer i den politiske diskurs såvel som i rammerne for kommunernes integrationsarbejde.
I praksis betyder det blandt andet, at flygtninge med midlertidig opholdstilladelse skal have den fornyet hvert eller hvert andet år, og at mange på selvforsørgelses og hjemrejseydelse’ lever under hvad man kan betegne som relativ fattigdom.
I 2015 under den såkaldte ’flygtningekrise’ ankom mere end 95.000 uledsagede mindreårige asylansøgere til EU, hvilket er otte gange så mange som året forinden (Verdasco 2019a: 1). ’Unge uledsagede mindreårige asylansøgere’ refererer til unge under 18 år, der søger asyl uden ledsagelse af forældre eller andre voksne. I Danmark søgte 2.144 unge uledsagede mindreårige asyl i 2015. Til sammenligning søgte 217 uledsagede mindreårige om asyl i 2019 (Udlændinge-og Integrationsministeriet 2020: 6). Selvom antallet af unge uledsagede asylansøgere, og asylansøgere helt generelt, er faldet drastisk siden 2015, antages en stor del af de unge der ankom i 2015 og de efterfølgende år stadig at opholde sig i Danmark. Det gælder også børn og unge, der ankom sammen med forældre eller andre voksne. Samtidig vil manges ophold sandsynligvis til stadighed være midlertidigt, da det i udgangspunktet først er efter otte års ophold i Danmark, og når man er fyldt 18 år i kombination med opfyldelse af en række krav, at man kan søge om permanent opholdstilladelse. Dette projekt søger at skabe indblik i, hvordan de unge oplever og navigerer deres hverdagsliv, hvilken rolle forventninger og drømme om fremtiden spiller samt betydningen af velfærdsstatslige rammer og møder med velfærdsprofessionelle i relation hertil.

Forskningsspørgsmål: Hvordan oplever unge med flygtningebaggrund deres hverdagsliv i Danmark samt fremtidsmuligheder og -drømme, og hvilken rolle spiller velfærdsstatslige rammer og møder med velfærdsprofessionelle herfor?

Key findings

At skabe Indblik i de unges oplevelser af egne livssituationer samt velfærdsstatslige rammer og velfærdsprofessionelles betydning herfor. Resultater formidles til studerende, underviserkolleger, relevante organisationer og akademiske fora.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • children and youth
  • integration