Bæredygtig vækst

Project Details

Description

Dette projekt er en fortsættelse af "Værdisættelse af bæredygtigt byggeri (VABB)"

Bæredygtig vækst har siden december 2015 eksisteret under programmets nuværende titel og beskrivelse. Programmet har været og er fortsat under udvikling. Programbeskrivelsen fra december 2015 er et ”præ-program” og har haft til hensigt at danne de indledende rammer for udvikling af programmets faglige grundlag. Gennem potentielle interessetilkendegivelser fra uddannelserne og programledelsens udviklingsarbejde har det i 2016 været tydeligt hvilke faglige temaer programmet skal fokusere på igennem de forestående år.
Den overordnede vision for programmet er at forske i det bæredygtige samfund og analyserer hvordan værdiskabelsen igennem professionelle værdier og kompetencer påvirker – og kan påvirke – organisering, fordeling og effektivitet i den samfundsmæssige værdiproduktion. Bæredygtig vækst arbejder med værdiskabelse i kontekst til bæredygtighedsparametrene; social, miljø og økonomi igennem udvikling af faglige kompetencer, individuelt ansvar, bedre udnyttelse af naturressourcer, bruger involvering, social tryghed, økonomisk vækst m.m.

Programmets organisation vil i fremtiden være fordelt i emnemæssige i miljøer der understøtter visionen. Forskningsmiljøerne er faglige aktivitetsplatforme, der involverer UCNs forskningsmedarbejdere og studerende samt eksterne organisationer, institutioner og virksomheder i forskningssamarbejder. Formålet er at opbygge, teste og omsætte viden i et aktivt samskabende forum hvor fokus er på resultater der skaber værdi for praksis, forskning og uddannelse prioriteres.
Tre miljøer er identificeret og yderligere er et fjerde miljø med et stærkt business perspektiv er under opbygning. De fire forskningsmiljøer er:

1) Byggeriets eksperimentarium
Byggeriets Experimentarium er et nyt rum for læring og afprøvning, og hvor nødvendige eksperimenter kan gennemføres i et forskningsbaseret miljø med en praksisnær tilgang.
Bæredygtighed i byggeriet sætter fokus både på ressourceforbrug og miljøpåvirkninger samt på byggeriets sociale funktioner og økonomi. Der skal arbejdes med at omstille og udvikle bæredygtige funktioner og brugeroplevelser gennem byggeriets levetid. Der er behov for nye forsknings- og udviklingsaktiviteter, der faciliterer anvendelsen af digitaliseringsteknologier og nytænker byggeriets relationer og processer for at understøtte bæredygtig vækst. Trods de sidste mange års massive investeringer i forandringsprogrammer og IKT-værktøjer, er der stadig store udfordringer med byggeriets effektivitet og kvalitet i praksis. Brugen af IKT i byggeriet har i flere år være udpeget til at være den ”driver”, som skal gøre op med det faktum, at byggebranchen halter bagud i forhold til fremstillingsindustrien, når det gælder om at øge produktiviteten.

2) Industri 4.0
Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolutions, hvor det handler om at kombinere teknologier, forbinde produkter og værdikæder, fx service og produktion, samt integrere de digitale systemer, så skellet mellem den fysiske og digitale verden nedbrydes (kilde: Erhverv- og Vækstministeriet Strategi 2025). Der er fokus på de nyeste teknologiske trends: Big Data, Robotter, Systemintegration, 3-d-print, Cloud Computing, Internet of things, etc.
Den digitale udvikling giver ikke kun erhvervslivet mulighed for at effektivisere og optimere processer – den giver også mulighed for at udvikle og designe nye produkter og forbedre brugeroplevelsen i eksisterende produkter og derved tilføre ny værdi. Digitalisering er dermed også ”driver” for helt nye forretningsmodeller, som kan ændre værdikæderne radikalt.
Forskningen sker i innovative samskabende processer, hvor borgerne spiller en central rolle i udviklingen af nye teknologier og organisationsformer. Eksperimenter giver nye perspektiver og færdigheder, samt bidrager til at etablere nye relationer og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og borgere i vores samfund. Formålet er at udvikle nye praksisser for anvendelsesorienteret forskning, faciliteringen skal ske gennem udvikling og afprøvning af Industri 4.0 teknologierne.

3) Forskningsformidling og netværkslæring (markedsrelationer og uddannelsesprodukter)
Målet er at udvikle og formidle ny viden om håndtering af aktuelle udfordringer i samarbejde med forskellige aktørgrupper, med fokus på nye relationer og former for forskningsformidling, hvilket kan ske i samskabende processer, men også gennem virtuelle medier, netbaseret læring, og mere traditionel forskningsformidling.
Forskningsmiljøet arbejder med at identificere aftagere for professionsuddannelsesprodukter, og hvordan vi udvikler og formidler dimittendernes kvalitet, og hvordan UCN modtager og håndterer informationer om behov for kompetencer i et samfund der er i stadig forandring? Formålet er at skabe en tæt kobling mellem vores aftagere og studerende og undervisere i uddannelserne, fx videndeling i netværk blandt fagfolk og ”Massive Open Online Courses” (MOOCs).
Miljøet knytter an til UCN læringsprogrammet ”Refleksiv Praksislæring” der kobler praksis med relevante forskningsmiljøer i og uden for UCN, hvilket i høj grad er definerende for de forskningsformidlende aktiviteter.

4) ”Økonomi & samfund”
Vil blive defineret i tæt samarbejde med businessuddannelserne i løbet af 2017.

StatusFinished
Effective start/end date01/12/1531/12/21

Collaborative partners

 • (lead)
 • Aalborg University (Project partner)
 • University of Helsinki (Project partner)
 • munch konsulent (Project partner)
 • Aalborg Kommune (Project partner)
 • Frederikshavn Kommune (Project partner)
 • Regionshospitalet Holstebro (Project partner)
 • Folmer STUDIO /www.folmer.studio (Project partner)
 • Saint Gobain (Project partner)
 • Forskergruppen "Lived Religion", Universitet i Agder (Project partner)
 • Alexandersoninstitutet (Project partner)
 • Klimapartnere Agder, AAFK, Norge (Project partner)
 • Hållbar Utveckling Väst, Sverige (Project partner)

Funding

 • University College of Nothern Denmark
 • Saint Gobain
 • EU

Keywords

 • education, professions and jobs
 • midwifery
 • construction, environment and energy
 • business community, trade and economy
 • information science

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.