Befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af nyheder og aktualitetsstof og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst

Project Details

Description

Projektet skal tilvejebringe viden om, hvordan forskellige befolkningsgrupper opfatter og forstår, hvad nyheder og aktualitetsstof er og også om, hvorvidt og hvordan dette måtte have ændret sig i takt med den medieudvikling, der især har taget fart de seneste år – er der f.eks. kommet en større mangfoldighed i opfattelsen og forståelse af, hvad nyheder og aktualitet er i befolkningen?

Ligeledes skal projektet fokusere på, hvilken rolle nyheder og aktualitet, som de nu måtte blive forstået og opfattet i de respektive befolkningsgrupper, spiller for den enkelte borger, dels i forhold til deres opfattelse af og oplevede kontakt med de omgivende ”offentligheder” lokalt og nationalt dels i forhold til deres behov og ønsker for at føle sig kompetente i de sammenhænge, de færdes i. Dette gælder også nyheder og aktualitets rolle i forhold til borgernes eventuelle engagement og deltagelse i politiske og samfundsmæssige forhold, oplevede handlekraft og -evne samt om tilliden til nyheder, aktualitet og det politiske system.

I den sammenhæng skal projektet også beskæftige sig med, hvordan forskellige medietyper – også de, der måske ikke ligger inden for de traditionelle nyheds- og aktualitetsgenrer – fungerer som ressourcer for borgernes muligheder for at ”følge med”.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1722/10/20

Collaborative partners

Keywords

  • Media, communication and languages

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • DECIDIS

    Jensen, J. L., Stald, G. & Buch, R.

    02/10/1731/01/20

    Project: Research