Biblioteket som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen

  • Ingwersen, Anja Toft (Principle researcher)
  • Greve, Charlotte (Principle researcher)
  • Bjerg, Claus (Co-researcher)
  • Jørgensen, Lene Guldberg (Co-researcher)
  • Clausen, Sine Kusk (Co-researcher)

Project Details

Description

Eksplorativ og undersøgende informationssøgning er ud fra et informationsvidenskabeligt perspektiv et integreret element i innovative processer, og informationsfaglig vejledning et led i udvikling af ideer og koncepter indenfor de forskellige faglige områder.

Der er imidlertid også en række benspænd for bibliotekaren. Entreprenørskabsundervisningen tager ofte udgangspunkt i de studerendes undren i praksissituationer (fx uhensigtsmæssigheder på praktiksted). Næste skridt er en ideudviklingsproces, hvor netværk og tværfaglige samarbejder kan spille en rolle. Dernæst sker der en konceptudvikling og realisering. Denne proces tager sjældent udgangspunkt i fx forskningsartikler, men støtter sig i højere grad på andre former for viden: hverdags- eller praksisviden/tavs viden, videnskonceptualisering (fx at tænke i billeder) eller oplevelsesviden (følelser) (Darsøe, 2011). Idegenerering og kvalificering af ideer kan således ske med en bred vifte af videns- og informationsressourcer – ikke kun forskningsbaseret viden i videnskabelige- og databaser. Et tilfældigt og tilsyneladende unyttigt søgeresultat kan skubbe ideen i nye retninger og dermed kvalificere den – den systematiske søgeproces indsnævrer fokus, mens det her kan være nyttigt at udvide søgefokus på en bevidst tilfældig måde (eksplorativ søgning) (White, 2009 og Bell, 2007). Det tilfældige sorteres ikke fra, men kan have en værdi. Hvis bibliotekaren skal udfylde rollen som en central aktør i entreprenørskabsundervisningen kræver det derfor en redefinering af bibliotekarens rolle og faglighed.

Tanken med projektet er, at biblioteksfunktionen udvikles således at informationsfaglig undervisning og vejledning udvikles i samklang med og understøtter den innovationspædagogik der fremover er et integreret element i uddannelserne, som et led i udvikling af entreprenørskab.

Det er formålet med projektet at udvikle og afprøve hvordan biblioteket kan spille en central rolle i entreprenørskabsundervisningen med udgangspunkt i tre forskellige cases og kontekster:

• Et samarbejde med Pædagoguddannelsen i Viborg og Læreruddannelsen i Skive om definering af et modul i entreprenørskab, hvor informationsspecialisten i samarbejde med øvrige undervisere understøtter entreprenante processer
• Et samarbejde med et studentervæksthus, fx på Campus Silkeborg
• En udvikling og udbud af et ”informationslaboratorium” i biblioteksregi, fx på Campus Horsens.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1401/07/16

Funding

  • Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Keywords

  • contracting
  • innovation and entrepreneurship
  • education
  • information competency

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.