Project Details

Description

Projektet bygger på en antagelse om en række potentielle gevinsters realisering ved gennemførsel af digitaliseringsprojektet i Thisted, Hjørring og Aalborg herunder:
1. Øget blended learning (med mulighed for bedre udnyttelse af forberedelsestid/øvrig tid)
2. Reduktion af transportudgifter
3. Øget fleksibilitet i fht. planlægning og koordination af undervisningsaktiviteter i Thisted
4. Didaktisk kompetenceløft af de undervisere, studerende og studieledere som medvirker i projektet
5. Et mere tidssvarende digitaliseret læringsmiljø i Thisted/medvirkende uddannelser
6. Testning og afprøvning af eksisterende digitale værktøjer på UCN i fht. anvendelighed
7. Fælles viden og knowhow omkring større udviklingsprojekter med indførelse af blended learning/digitalisering af undervisningen som udgangspunkt for skalering af projektet på tværs af UCN.
Derudover skal projektet udvikle undervisningsdesigns, der bibeholder eller øger de studerendes oplevelse af kvalitet i undervisningen. Som et led i kvalitetsoplevelsen skulle projektet også udvikle metoder til at sikre et solidt fagligt fundament på alle udbudssteder, så de studerende altid møder et dybt, bredt og relevant kompetencegrundlag og møder et alsidigt udsnit af UCNs undervisere.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.