Boost - Innovation i skolen

  Project Details

  Description

  A.P. Møller støttet projekt, der løber over 3 år. Deltagere er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere m. ansvar for understøttende undervisning i skolen.
  Målene for projektet er:
  • At deltagerne opnår kompetencer til at planlægge og gennemføre målstyrede innovative undervisningsforløb, der bygger på en høj grad af elevinddragelse
  • At deltagerne opnår kompetencer til at påtage sig en ledende og faciliterende rolle, som sikrer strukturerede rammer for elevernes tilegnelse af innovationskompetencer
  • At deltagerne opnår kompetencer til at etablere innovative læringsmiljøer og undervise innovativt efter Design to Improve Life kompasset
  o At deltagerne tilegner sig viden om Design to Improve Life Kompasset og ‘De 4 Faser’ som metode
  o At deltagerne kan anvende et udvalg af handlinger, teknikker og redskaber fra Design to Improve Life Kompasset i praksis
  StatusFinished
  Effective start/end date02/09/1501/08/17

  Keywords

  • innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.