Project Details

Description

I Viborg har projektet været et samskabelsesprojekt, hvorfor det har været vigtigt, at alle aktiviteter har været forankret i samarbejde og samskabelse.
Samskabelse kan være udfordrende at tyde for eksterne parter, hvorfor der på samskabelsesmøderne er brugt ressourcer på at definere og reflektere i fællesskab over, hvad intentionerne med h.h.v. samskabelsesmøderne og projektet handlede om. Denne afklaring har været et opmærksomhedspunkt i netværkets aktiviteter, da det er centralt for Campus Viborg, at der skabes sammen, og ikke skabes for eksterne parter.
På Campus Viborg har medarbejdere været involveret på tværs af VIA, Campus Viborg Sygeplejerske-, Pædagog-, Pædagogisk assistent- og Administrationsbacheloruddannelserne, samt uddannelserne på The Animation Workshop (VIA) og Erhvervsakademi Dania, så BID projektet var et fælles campusprojekt for alle uddannelserne på Campus Viborg.

Målet med BID projektet har været etablering af et lokalt bæredygtigt netværk, hvori et tværprofessionelt internt og eksternt samarbejde skaber aktiviteter og engagement, der bidrager med værdi for de involverede parter, og som studerende kan have meningsfulde opgaver ind i. Der er ligeledes oprettet kommunikationskanalen ’’mellemrummet 8800 Viborg’’ gennem Facebook, hvor vidensdeling, networking, annoncering af aktiviteter, idégenerering m.m kan styrke samarbejdet mellem Campus Viborg og nærmiljøet. Samlingsforaet arbejder med inklusion af flest mulige deltagere i de forskellige aktiviteter, og Studentervæksthuset kan være samlingsorgan for de involverede studerende.
På sigt vil studerende og repræsentanter fra netværket være selvstændige initiativtagere, planlæggere og afviklere.

Evalueringen af det lokale BID projekt er foretaget af involverede undervisere, uddannelsesledere, Campuskoordinator og Studentervæksthuskoordinator i efteråret 2019, hvorefter mulige samarbejder er overleveret til Studentervæksthuset, Viborg. Næste aktivitet initieres og afholdes hos eksterne samarbejdspartner.

Layman's description

Buisness Improved District – 45 timer, Projekt BID løb fra september 2018 til december 2019. Projektet bygger på projektbeskrivelsen, der modtog bevilling fra VIAs strategiske midler 2018. De ansøgte midler forventes rettet mod udvikling af udvalgte idéer og aktiviteter, som omhandler Business Improvement District (BID) beskrivelsen på alle VIAs campusser. Udviklingen målrettes en konceptudvikling af BID, som kan omsættes på alle VIA campusser for at udvikle frivillighedsbegrebet i samarbejde mellem eks. på tværs af Campus Viborg uddannelser, Dania, Viborg Kommune, Ngo'er, frivillige og studerende.
Projektet har til hensigt at formidle kontakten mellem de studerende på VIA og lokale de frivillige organisationer og foreninger indenfor Viborg kommune, så de studerende får mulighed for at bidrage til at samskabe og dermed løse nogle af de frivillige opgaver i foreningerne. De studerende får ad denne vej mulighed for at udvikle handlekompetencer i praksis, samt modtage en udtalelse eller lign til CV. Ligeledes kan medarbejdere fra VIA bidrage med at sparre og medudvikle de eksterne samarbejdspartnere.
Short titleBID projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1831/12/19

Keywords

  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs
  • business community, trade and economy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.