Project Details

Description

Vi ønsker at skabe et fællesskab og en samlende forståelse af forskningen indenfor de fire hovedkategorier ved at diskutere og arbejde med forskningsprocesser. Vi vil nedbryde de faglige grænser mellem hovedkate-gorierne. Vi antager at disse grænser er pragmatiske (see Carlile, 2002). Disse grænser skal nedbrydes, men det kræver en transformation af den enkeltes nuværende viden. Carlile (2002) foreslår at arbejdet med boundary objects kan nedbryde grænser. Et eksempel på et boundary object er selve skabelonen til en arti-kel, da alle deltagere kan relatere til og diskutere de enkelte indholdsblokke i artiklen, se også Starr and Grie-semer’s (1989) arbejde med egenskaberne af boundary objects.
Vores undersøgelsesspørgsmål er:
Hvordan nedbrydes videns-grænser i et tværfagligt forskningsmiljø, således vi på sigt kan skabe en holistisk tilgang til problemer indenfor det bebyggede miljø
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.