Dannelse af professionstalenter VIA uddannelse

Project Details

Description

De senere års øgede fokus på talentorientering i uddannelsessystemet har rejst spørgsmål relateret til hvordan talenter spottes og udvikles. Tilsvarende er der synliggjort et generelt behov for, at talentarbejdet forankres i uddannelsessystemet og at der tænkes i sammenhænge og overgange, både mellem uddannelsesniveauer, og i overgangen fra skole/studieliv til arbejdsliv. Professionsuddannelserne fremhæves i litteraturen som uddannelser, hvor der som hovedregel ikke er tradition for en tydelig talentudvikling, samtidig peges der på behovet for professionstalenter, som kan være med til at udvikle velfærdssamfundets kerneydelser. Nærværende forskningsprojekt formuleres i forlængelse af VIA’s strategi ’Aftryk på Verden’, og fokuserer på hvordan der i professionsuddannelserne kan skabes læringsrum og læringsformer der fremmer udviklingen af en talentdidaktik med et skærpet fokus på professionstalenterne. Dels med det mål at forankre talentarbejdet i professionsuddannelserne, dels med det mål at uddanne og danne de studerende til fremtidens sundhedsvæsen. Aktuelt er der i VIA flere tiltag i forhold til talentudvikling, eksempelvis er det på fysioterapeutuddannelsen muligt at vælge et talentspor hvor der er særlig fokus på ’forsknings- og formidlingsvejen’, tilsvarende har jeg kendskab til et igangværende projekt på bioanalytikeruddannelsen, hvor de søger at udvikle potentialet hos studerende med særlige forudsætninger/talent for forskning. I sammenhængen og med reference til begrebet ’professionstalent’, er forskellen mellem kliniske og akademiske talenter relevant og interessant. Herværende projekt skærper interessen for professionstalenter, og vil præcisere begrebet set i forhold til det der kan benævnes ’kliniske talenter’. I den henseende adskiller projektet sig fra de projekter og talenttiltag hvor talent primært beskrives for dets relation til skolastikken.

Forskningsinteressen koncentreres i den indledende fase om:
(1a) Sundhedsuddannelsernes aktuelle talenttiltag og talentdidaktik, herunder begrebssætningen af begrebet professionstalent.

Efterfølgende koncentreres forskningsinteressen om:
(1b) De bachelorstuderendes dannelseshistorier og talentorientering med et fokus på deres studie- og dannelsesstrategier anvendt undervejs og i overgangen til den professionelle karriere.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1631/12/16

Keywords

  • education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.