Deltagelseskultur på Havredal Praktiske Uddannelser

Project Details

Description

Aktionsforskningsprojektet ’Deltagelseskultur på Havredal Praktisk Uddannelser’ etableres og gennemføres i et tæt samarbejde med den private institution Havredal Praktisk Uddannelser, et bo- og jobtilbud for unge med særlige udfordringer. Projektet ligger i naturlig forlængelse af et tidligere gennemført akti-onforskningsprojekt: ’Arenaer for samskabelse og demokratisk deltagelse’ – der afdækker og belyser de perspektiver og udfordringer, der er forbundet med at skabe deltagelsesmuligheder og dermed social værdi for udsatte borgere i udvikling af en socialøkonomiske virksomhed.

I det aktuelle aktionsforskningsprojekt er vi således optaget af at forfølge og undersøge den deltagelseskultur, som Havredal selv fremhæver som central og særlig for institutionen, og som kobler sig til den socialinnovative og -entreprenante måde, som institutionen løser sin uddannelses- og dannelsesopgave på.

Projektet søger i en indledende spejlingsfase at afdække den måde, deltagelseskultur allerede fortolkes og forhandles på, på to udvalgte afdelinger i orga-nisationen (to socialøkonomiske virksomheder under udvikling). Med afsæt i den deltagelseskultur, der kan identificeres og beskrives, initieres der i projek-tets anden del, en række (aktionslæring-)eksperimenter. Disse aktioner eller eksperimenter, formuleres og igangsættes i et samarbejde mellem medarbejdere, elever og forskere, med det mål at afprøve og udvikle eksperimenterende rum, hvor elevernes deltagelse kan foldes ud, afprøves og udvikles?
Beskrivelse af feltet, herunder aktuel viden om feltet. Sandsynliggøre relevans og afgrænse projektet

StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Roskilde University (Project partner)
  • Havredal Praktiske Uddannelser (Project partner)

Keywords

  • social work and social conditions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.