Project Details

Description

Det strategiske projekt 'Den digitale pædagoguddannelse' skal understøtte VIAs overordnede digitaliseringsstrategier i forhold til udvikling af digitale læringsmiljøer i pædagoguddannelsen herunder implementering af digitale undervisningsmaterialer. Samtidig er målet at projektet mere implicit bidrager til pædagoguddannelsens videns og færdighedsmål omhandlende digital dannelse, digital kultur og digitale medier.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.