Digital kompetence og læringsmiljø i 5.klasse

Project Details

Description

Lærer og pædagog på projektskolen så det som en problematik, at en del elever i 5.klasse mister motivationen i matematikundervisningen, da de synes at have svært ved at anvende de teknologier, som de har til rådighed, primært gennem de anvendte digitale fagportaler. Således blev det besluttet at fokusere projektet på at stilladsere elevernes arbejdsproces ud fra hypotesen, at øget selvhjulpenhed, understøttet af lærerens differentiering, fører til øget motivation.

Key findings

UC-udviklingsgruppen havde gennem projektet et tæt samarbejde med Henrik (matematiklæreren), som gennem sine konkrete afprøvninger og didaktiske overvejelser fik markant indflydelse på itereringerne af prototypen. Gennem disse afprøvninger og efterfølgende diskussioner over foreløbige data trådte elevsamarbejde og stilladsering af arbejdsprocesser tydeligere og tydeligere frem som designprincipper og kom dermed til at fortrænge projektets oprindelige fokus på anvendelse af digitale teknologier til understøttelse af elevernes læreprocesser. Disse blev i højere grad analoge, i form af den papirbaserede prototype og lærerens organisering af elevernes arbejdsformer. I den 3.iterering af prototypen forsøgte projektgruppen at integrere prototypen i elevernes digitale læringsplatform, men dette affødte imidlertid, at eleverne blev forvirrede og havde sværere ved at anvende prototypen. En løsning af dette problem ville kræve en 4.iterering.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1828/06/18