Digital kultur i børnehaven

  Project Details

  Description

  Digitale medier er en væsentlig del af børn og unges hverdag. Børn og unge er både konsumenter og producenter i forbindelse med anvendelsen af digitale medier helt ned i børnehavealderen. Den digitale kultur er imidlertid hæmmet af, at pædagoger og andre ansatte ikke betragter sig som kompetente til at understøtte kreative digitale processer.

  Danmark står stærkt, når det drejer sig om anvendelse af digital teknologi i det offentlige rum. World Economic Forum (WEF) placerer Danmark i ” The Global Information Technology Report 2008-2009” på en førsteplads som det land, der mest succesfyldt er i stand til at udnytte digitale potentialer i såvel offentlige som private virksomheders organisering og administration. Men ifølge samme rapport er Danmark ”kun” nummer fem når landenes uddannelsessystemer sammenlignes, og foretog man en undersøgelse i forhold til det pædagogiske felt ville et lignende billede med stor sandsynlighed tegne sig. Det er projektgruppens hypotese, at Danmark ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at understøtte nødvendige digitale dannelsesaspekter i forbindelse med børn og unges mediebrug. Erfaringer fra EU projektet mediaPLAYINGcommunities indikerer, at der er større fokus på it- og mediekompetencer i flere syd- og østeuropæiske lande end i Danmark (http://mediaplaying.eu).

  Det er projektdeltagernes opfattelse, at skabelsen af en digital bevidsthed i de pædagogiske institutioner, der omfatter børn i førskolealderen, socialt udsatte, anbragte og handicappede børn og voksne, vil kunne kvalificere fritidens uformelle mediekompetencer og dermed medvirke til at give hele uddannelsessystemet et kompetenceløft i form af en større parathed.

  Projektets formål er trefoldigt og har til hensigt:

  At undersøge, hvordan den digitale kultur kommer til udtryk i udvalgte dagtilbud for førskolebørn og i forbindelse med brobygningen.
  På baggrund af undersøgelsen at afdække hvilke mulige behov, der er for tiltag inden for området i forhold til arbejdet med digital kultur.
  Pege på nogle problemfelter / fokusområder i forhold til, hvorledes dagtilbud kan udvikle kompetencer, der sigter mod at understøtte børns mediedannelsesprocesser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1101/01/14

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.