Digitale ældres blik på offentlig digitalisering - Udfordringer og håndteringer under omstillingen til en digitaliseret relation mellem borger og myndighed

Project Details

Description

Det er projektets ud- gangspunkt, at en vellykket digitalisering af den offentlige sektor ikke kan reduceres til indivi- dualiserede faktorer angående borgernes digitale dannelse, kompetencer og teknologiforståelse. Der er behov for en bredere viden om oplevelser af og erfaringer med forandringen af de insti- tutionelle betingelser for at være (digital) borger. Ældre borgere har en særlig viden, idet de har erfaringer med kommunikation med myndighederne før og under digitaliseringen af den offentlige sektor. På baggrund af interviews og observationer fra 2019-2020 undersøger projektet, hvilke forståelser af myndigheder, stat eller ”den offentlige forvaltning”, der præger ældre digitale borgernes forestillinger og erfaringer og hvordan ældre oplever deres egen rolle i relationen til det offentlige. Analysen bidrager med viden om, hvordan ældre borgere navigerer i og forstår samtidens digitale samfund – og hvilke mekanismer og forklaringsmodeller, de iværksætter for at håndtere offentlig digitalisering.
Short titleDigitale ældres blik på offentlig digitalisering
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1928/02/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.