Digitalisering og BUILD 4.0 teknologier i byggebranchen

Project Details

Description

Bygge- og anlægsbranchen er i disse år genstandsfelt for en altomfavnende, forandringsproces foranlediget af digitaliseringsprocesser og deraf opståede ny højteknologiske værktøjer, arbejdsprocesser og muligheder. Byggebranchen har udviklingsmæssigt og effektivitetsmæssigt haltet langt efter andre brancher hovedsageligt på grund af sen implementering af digitalisering og deraf afledte teknologier, se fig. 1. Alle disse ny processer og teknologier afstedkommer ny kompetencebehov til bygningskonstruktørens kompetencefelt, herunder i første omgang af få indblik i og overblik over digitalisering og teknologier, og de muligheder og forandringsprocesser de afstedkommer indenfor forskellige aspekter af et mere og mere digitaliseret byggeri.
Derfor ses behovet for efter-videreuddannelse i byggebranchen særligt tydeligt i disse år, og bygningskonstruktører og andre faglige aktører har et stigende behov for ny viden indenfor forskellige aspekter af det digitaliserede byggeri og viden om og forståelse for anvendelse af BUILD 4.0 teknologier.
Dette udviklingsprojekt har som formål at udvikle kompetenceforløb indenfor disse emner og vi har her fokus på digitalisering herunder Internet of Things, modellering, robotteknologi, droneteknologi og 3D print-teknologier.
Det faglige indhold har blandt andet fokus på højteknologisk værkstedsundervisning, samt IoT & BUILD 4.0. Dette inkluderer værktøjer som droner, robotter, 3D printere, lasere, 3D-computer-environments, simuleringsprogrammer etc.

Key findings

Udvikling af kompetenceforløb omkring digitalisering og Build 4.0 teknologier for bygningskonstruktører
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1831/03/19

Keywords

  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.