Dimittendundersøgelse i Læreruddannelsen i VIA

Project Details

Description

Læreruddannelsen i VIA har som strategi at indhente de nyuddannede læreres vurdering af deres uddannelse og deres aktuelle arbejdssituation i skolen. Formålet hermed er at indhente informationer og frembringe viden, som kan bruges til at udvikle og forbedre læreruddannelsen, og som kan tilvejebringe et nuanceret billede af den situation og de udfordringer, de nye lærere befinder sig i. Strategien udmøntes ved gennemførelse af dimittendundersøgelser. Undersøgelsesdesignet sigter på, at undersøgelserne kan tilvejebringe informationer, der kan støtte og kvalificere det løbende arbejde, der foregår både på skolerne og i læreruddannelsen for at professionalisere de nye læreres møde med læreropgavens kompleksitet. Designet er udviklet med henblik på at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre uddannelsens relevans i forhold til praksisfeltet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1315/02/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.