Dimittendundersøgelse i Læreruddannelsen i VIA 2017

Project Details

Description

Læreruddannelsen i VIA har som strategi at indhente de nyuddannede læreres vurdering af deres uddannelse og deres aktuelle arbejdssituation i skolen. Formålet hermed er at indhente informationer og frembringe viden, som kan bruges til at udvikle og forbedre læreruddannelsen, og som kan tilvejebringe et nuanceret billede af den situation og de udfordringer, de nye lærere befinder sig i. Strategien udmøntes ved gennemførelse af dimittendundersøgelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1731/12/17

Keywords

  • schools, courses and institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.