Elevers udviklings- og deltagelsesmuligheder i matematiske samtaler i børnehaveklassen med særlig fokus på dialog mellem lærer og elever (Ph.d.-projekt)

Project Details

Description

Børnehaveklasseledere varetager obligatorisk undervisning i matematisk opmærksomhed. Observationer viser, at deres samtaler med eleverne følger et stereotypt mønster, som begrænser læring. Projektet vil kvantitativt undersøge børnehaveklasselederes matematikundervisningspraksis og kvalitativt undersøge, hvordan de kan udvikle samtalepraksis i matematisk opmærksomhed. Metodisk anvendes spørgeskema og design research. Projektet baseres på teori om sociomatematiske normer og matematiksamtaler.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1931/01/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.