Project Details

Description

Fra policy-niveau lægges op til, at prøverne i læreruddannelserne skal udvikles, så de i højere grad bliver professionsrettede. På VIAs fire læreruddannelsesadresser gennemføres der forår 2023 prøveforsøg med førsteårsprøven med fokus på udvikling af en mere professionsrettet prøve, der integrerer praktik niveau 1, PL-modulerne på 1. årgang og 1. undervisningsfag. Gennem fokusgruppeinterviews undersøges, hvordan læreruddannerne argumenterer om prøveforsøget, herunder særligt om det professionsrettede i prøven, det performative element og positionering af de lærerstuderende. Desuden undersøges med et eksplorativt kvalitativt survey hvordan de lærerstuderende oplever førsteårsprøven, herunder hvordan de oplever sig positioneret i relationen med underviserne, og i hvilken grad/på hvilke måder de oplever, at deres præ-professionelle identitet og agency understøttes i arbejdet med forberedelse af prøven og under selve prøven.
StatusActive
Effective start/end date01/02/2330/06/24