Project Details

Description

Ved brug af augmented reality på HoloLens brilleteknik vil Best Green og VIA University College udvikle en ny teknik, til at visualisere komplekse varmepumpesystemer. Formålet er at omdanne komplekst data til brugervenlige guides og instruktioner for ikke-ingeniører/teknikere, som mangler viden for at kunne servicere varmepumpeanlæggene professionelt. Det skal medføre reducerede serviceomkostninger og lavere "down-time" på anlæggene.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1701/07/17

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Best Green (Project partner)

Funding

  • Innovationsfonden

Keywords

  • it
  • engineering science
  • heat pumps

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.