Et komparativt casestudium af traditionel face to face-undervisning kontra digitalt medieret undervisning - med energirammen som medium

Project Details

Description

Dette projekt er et case-studium udført med to hold på bygningskonstruktøruddannelsen. Projektet er et komparativt studium af to forløb, hhv. traditionel face to face-undervisning (F2F) kontra digitalt medieret undervisning (DMU), der afvikledes parallelt i forårssemesteret 2016.
Case-studiet har ud fra de to undervisningsmetoder undersøgt de studerendes læringsniveau. Undersøgelsen viser, at der ikke samlet set er de store forskelle i læringsniveauet hos de studerende efter forløbene med de to forskellige undervisningsmetoder - dog er spredningen i læringsniveau på DMU-holdet væsentligt større end på F2F-holdet.
De studerende fra hhv. F2F og DMU opleves at søge to forskellige former for vejledning. De studerende fra F2F-forløbet har mange spørgsmål på lavt taksonomisk niveau gennem hele forløbet, hvorimod de studerende fra DMU-forløbet søger vejledning sidst i forløbet med spørgsmål på et højere taksonomisk niveau.
Undersøgelsen viser desuden, at de DMU-studerende er glade for de udleverede video-tutorials, som opleves som en stor hjælp til selvstændige studier.

Key findings

Face to face-undervisning; F2F; Digitalt medieret undervisning; DMU; Blended learning
StatusFinished
Effective start/end date20/08/1530/08/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.