Evaluering af Teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen - følgeforskning

Project Details

Description

I foråret 2020 starter 800 lærerstuderende på KP's læreruddannelse på modulet Teknologiforståelse og Digital Dannelse (10 ECTS). Modulet er udviklet som et sektorprojekt under Teknologipagten. KP er den første læreruddannelse der gør modulet obligatorisk for alle lærerstuderende. Evalueringsprojektet er en forskningsbaseret kvalitativ undersøgelse (følgeforskning) af modulfagligheden, de pædagogiske praksisser og læringspraksisser, der udvikles på holdene. Modulfokus er de studerendes digitale dannelse, teknologiforståelse og kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere undervisning med fokus på elevernes digitale dannelse og teknologiforståelse integreret i fag. Projektet følger undervisere og studerende på 3 hold med fokus på teknologiforståelse integreret i fagene dansk, matematik og engelsk.
Short titleTekDiD Evaluering
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1931/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.