Følgeforskning til Greve kommunes inklusionsprojekt

  Project Details

  Description

  I forbindelse med Greve Kommunes mange initiativer til at fremme en inkluderende praksis på institutions- og skoleområdet, er det besluttet at knytte følgeforskning til processen. En af metoderne til at kvalificere det almene læringsmiljø har bl.a. været at afholde ugekurser for lærere, pædagoger, PPR m.fl.
  Følgeforskningen vil have fokus på effekten af de mange inklusionstiltag i det almene undervisningsmiljø. Er holdningerne blevet ændret, har den pædagogiske tænkning og praksis ændret sig, og hvilke perspektiver og strategier kan udledes heraf. Et særligt fokus vil endvidere være på 30-40 børn i alderen 0-18 år, som tidligere ville have været at finde i et ekskluderet tilbud. Hvilke holdninger til og erfaringer med inklusion er til stede i det individuelle perspektiv.
  Følgeforskningen vil bestå af spørgeskemaundersøgelser samt individuelle interviews med udvalgte kommunale nøgleaktører. I forhold til de 30-40 børn vil et antal forældre og professionelle omkring de enkelte børn blive interviewet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1201/05/14

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Greve Kommune (Project partner)

  Keywords

  • autism
  • ADHD

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.