Facilitering og understøttelse af partnerskab samt evaluering af puljen: Investering i den tidlige forebyggende indsats i PPR

Project Details

Description

Projektets tværgående og lokale udviklingsaktiviteter skal understøtte et tværfagligt samarbejde på tværs af skole, dagtilbud, sundhed, socialområde og PPR mhp. at styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for barnets/den unges almindelige hverdagsrammer og endeligt resultere i, at færre børn mistrives, og at færre børn må medicineres eller behandles i det psykiatriske system.

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der derfor afsat midler for perioden 2017-2020 til en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Der er afsat i alt 123,1 mio. kr. til projektet. Gennem et partnerskab mellem 11 af landets kommuner og Socialstyrelsen etableres et samarbejde omkring udviklingen og styrkelsen af indsatsen i PPR. Hensigten er at understøtte landets kommuner i arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats i PPR – både gennem økonomisk støtte til ansættelse af ekstra medarbejdere i PPR og gennem faglig udvikling af indsatsen i PPR.
Københavns Professionshøjskole er sammen med Deloitte Consulting med udvalgt som leverandør til understøttelse af partnerskabet og de 11 kommuners lokale udvikling.

Short titleTidlig og mere effektiv indsats i PPR
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/20

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.