Faglig ledelse i dagtilbud - en udforskning ledelsen og organiseringen af dagtilbudsområdet i en hybrid offentlig sektor

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Agricultural and Biological Sciences