Faglige samtaler i børnehaven

  • Wiwe, Annika (Co-researcher)
  • Larsen, Jens Peter (Co-researcher)
  • Vilain, Helle (Co-researcher)

Project Details

Description

Der er i samfundet en øget interesse for børns tidlige læring inden for dansk og matematik. Tænker man læring af disse formelle fag-faglige færdigheder ind i en daginstitutionskontekst, opstår der en kompleksitet, som denne undersøgelse er optaget af. Læringskonteksten er en daginstitution og ”undervisningen” vil foregå i hverdagssituationer. Det helt centrale omdrejningspunkt er hverdags-samtalen mellem børn og voksne, de voksne, samt børnene imellem om dansk- og matematik-fagligt indhold.
I relation til dansk og matematik trækker vi på en literacy forståelse og læringsteoretisk på et sociokulturelt og social praksis teoretisk perspektiv. Dermed bliver deltagelse, forhandlinger og sproglige handlinger generelt centrale elementer i undersøgelsen.
Undersøgelsen anlægger to perspektiver på udvikling af pædagogiske strategier i denne sammen-hæng: Det ene omhandler udsathed forstået som forhandlinger af børns forskellige forudsætninger og potentialer i relation til hverdagssamtalen om matematiske og danskfaglige aspekter i hverdags-rutiner. Det andet retter blikket mod overgangen til børnehaveklasse og skolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/16

Keywords

  • socially endangered children

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.