Fagudviklingsprojektet

Project Details

Description

Fagudviklingsprojektet Fagene i Pædagoguddannelsen er relativt nye konstruktioner, hvor fagene kan ses som et puslespil af mange fagligheder, som har skullet finde en fælles profil. Fagudviklingsprojektet sætter her fokus på refleksion over og videreudvikling af denne faglighed.

Projektet er delt op i to delprojekter

Specialisering
DKK (Dansk, Kultur og Kommunikation) og Linjefagene (VNT, UMD, SKB).
Delprojekterne er opbygget op omkring et fælles design som understøtter undervisernes refleksion og udvikling af fagene ved at inddrage studerende, praktikere og brugere. Den grundlæggende enhed i tænkningen er praktikinstitutionen.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1231/12/13

Collaborative partners

  • (lead)
  • Roskilde University (Project partner)

Keywords

  • educational science studies
  • professional bachelor programmes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.