Project Details

Description

Siden marts 2020 har COVID-19 påvirket de videregående uddannelsesinstitutioner og har været årsag til at uddannelsesinstitutionerne i en længerevarende periode har været underlagt restriktioner i større eller mindre grad. Det er centralt for det danske samfund, at dimittender fra de videregående uddannelser kommer ud på arbejdsmarkedet med et tilstrækkeligt højt fagligt niveau. Med sigte på, at de studerende der er tæt på dimission og dermed på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked sikres den bedst mulige transition, indgås der derfor i marts 2021 en politisk aftale om tildeling af 100 millioner til videre-gående uddannelser med mange praksisrettede elementer. Midlerne fordeles på baggrund af antal studenterårsværk (STÅ) der forventes at dimittere i 2021 til professionshøjskoler, erhvervsakademier, de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt udvalgte universitetsuddannelser med mange praksisrettede elementer. De 100 millioner øremærkes lokale initiativer og kan bl.a. bruges til ekstra aktiviteter, som de videregående uddannelsesinstitutioner skal udvikle og afholde såsom ekstra undervisning og vejledning samt sommerskoler, forskudte eksaminer eller weekendundervisning. Det vil være den enkelte institutions vurdering hvilke aktiviteter der bedst imødekommer behovet for kompenserende tiltag (UFM, 2021).

VIA sygeplejerskeuddannelsen har modtaget en samlet bevilling fra aftalen om kompenserende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praksisrettet undervisning. Hvert af VIA sygeplejerskeuddannelsens 6 udbudssteder råder over et individuelt beløb og udbyder forskellige campusbaserede kompenserende tiltag og aktiviteter i foråret 2021. I efteråret 2021 tages der afsæt i det undervisningskoncept der blev udviklet på udbudsstedet i Randers og dette udbydes i efteråret 2021 (i en campustilpasset form) på samtlige udbudssteder.

Transitionen fra uddannelse til job er for mange sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker svær at håndtere (Noer, 2016). Eksisterende introduktionssystemer virker ikke altid optimalt, og de nyuddannede føler sig jævnligt som en belastning frem for en ressource. De tvivler på deres kompetencer og rejser ofte spørgsmålet om hvorvidt de er dygtige nok. Tvivlen og det ansvarspres de samtidig oplever kan risikere at ende i mistrivsel på jobbet og i yderste konsekvens med at de skifter arbejdsplads eller forlader professionen. Under COVID-19 kom uddannelserne under yderligere pres og tilsvarende rejste de studerende en stærk bekymring relateret til om dette kunne forstærke de udfordringer der normalvis kobler sig til overgangen fra uddannelse til professionel praksis (Hansen, 2020; Søndergaard, 2020; Ulenaers et al., 2021).

Nærværende projekt undersøger hvordan årgangen af sygeplejestuderende, der i mediebilledet er blevet døbt `Corona-genrationen´, reflekterer deres uddannelsesforløb og den kommende transition ind i professionen. Projektet lægger sig i forlængelse af Noers tidligere forskning (Noer, 2016; Noer et al., 2020) og er på baggrund heraf udviklet som et undervisningskoncept og som forskningsprojekt.
StatusActive
Effective start/end date03/05/2131/12/22

Keywords

  • nurse education