Forældreskab og eksistens - kvalificering af kommunikation omkring eksistentielle forhold i den danske svangreomsorg

Project Details

Description

Forældreskab og eksistens - kvalificering af kommunikation omkring eksistentielle forhold i den danske svangreomsorg
I WHO og i Danmark har der, de senere år, været et øget fokus på indsatser relateret til mental sundhed. WHO peger på, at man allerede i 2020 vil se, at det er lidelser relateret til mental sundhed, og ikke fysisk sundhed, som er den største sygdomsbyrde på verdensplan. Begrebet mental sundhedsfremme er derfor blevet et væsentligt indsatsområde og kan ses som et udtryk for, at sundhed i stigende grad betragtes som et mange-facetteret ærinde. Sundhed kan ses som bestående af 3 komponenter: Håndterbarhed, begribelighed og meningsfuldhed. Særligt aspekter relateret til meningsfuldhed – altså eksistentielle aspekter af sundhed, er meget uudforskede i den del af sundhedsvæsenets arbejde, som er relateret til graviditet, fødsel og barselsperiode, nemlig svangreomsorgen. Eksistentielle aspekter af sundhed er ellers fundet meget væsentlige for patienters evne til at håndtere både sygdom og sundhed. Livsperioden omkring graviditet og forældreskab er karakteriseret ved mange overvejelser relateret til livsvalg og eksistentielle dilemmaer, men i modsætning til andre dele af sundhedsvæsenets arbejde, bliver sådanne overvejelser kun i meget lille grad adresseret i svangreomsorgen. For at kunne imødekomme det øgede fokus på mental sundhedsfremme og dermed styrke gravide og barslende kvinders egne ressourcer (samt deres partneres), er der således et udækket behov for at styrke den indsigt og de kommunikationskompetencer, der muliggør inddragelsen af aspekter relateret til mening og eksistens. Formålet med dette projekt er således, for første gang i Norden, at udvikle, evaluere og implementere et kommunikationskursus omkring eksistentiel kommunikation for jordemødre og obstetrikere i svangreomsorgen.
Konkret vil vi i projektet udvikle, evaluere og implementere en såkaldt ”blended-learning” intervention baseret på et kursusforløb i ”eksistentiel kommunikation” målrettet jordemødre og læger på gynækologisk/obstetrisk afdeling på Sygehus Lillebælt (SLB). Projektet vil være fase II af det evidensbaserede og allerede fuldt implementerede kursus ”Klar tale med patienterne”, hvor interne underviserkorps på hver enkelt afdeling på SLB varetager kommunikationskurserne. Målgruppen for denne intervention er således primært jordemødre og læger, og sekundært de gravide/barslende kvinder og deres pårørende, som har samtale med disse sundhedsprofessionelle. Studiet benytter sig af både kvalitative og kvantitative metoder i et præ-post design. Med henblik på at udforske og efterfølgende vurdere såvel personalets som patienternes udbytte af interventionen benyttes en antropologisk metode bestående af kvalitative semi-strukturerede interviews i kombination med deltagerobservation. Interview og observationer vil blive udført på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Kolding Sygehus både før- og efter ”blended-learning” kursusforløbet er afsluttet. Ligeledes udleveres self-efficacy spørgeskemaerne til alle deltagende jordemødre og læger før og efter kursusforløbet.
Den viden der genereres i dette studie vil styrke kommunikation om eksistentielle aspekter, som en naturlig del af svangreomsorgens sundhedsfremmende fokus på at styrke kvinders (og deres partneres) egne ressourcer. Det implementeres i første omgang i det evidensbaserede kommunikationskursus ”Klar tale med patienterne” på SLB. Kurset forventes endvidere at have stor international opmærksomhed, da hverken interventioner relateret til eksistens eller kommunikation tidligere har været udviklet indenfor svangreomsorg i Norden.
Det vil forhåbentlig også skabe fornyede syn på, hvordan vi kan styrke de dimensioner af mental sundhed som er relateret til mening og eksistens, hos såvel jordemødre og læger selv, samt hos kvinder og partnere.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1801/05/21