Grænser og nye koblinger i forhold til tid, sted og kontekster (LUG delprojekt B)

Project Details

Description

Delprojektet forsker i, udvikler og formidler ny viden om, hvordan synkrone læringsmiljøer inden for fire forskellige teknologi- og kompetencefelter kan anvendes til gavn for uddannelsesinstitutioner, myndigheder og borgere i Regionen. De fire områder er:
a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier
b) Stedfortræderteknologier
c) Synkrone online læringsmiljøer
d) 3D-netbaserede kollaborationsværktøjer

Effekter af delprojekt B:
• Empowerment af regionens borgere i forhold til interaktion med myndigheder og institutioner
• At optimere og udvikle underviseres og studerendes kompetencer til at arbejde med stedfortræderteknologier for derved at klæde dem på til det professionelle arbejde
• Bedre undervisnings- og vejledningsmiljøer i uddannelserne, højnelse af studerendes og underviseres kompetencer i forhold til arbejde og erfaring med synkron online kommunikation i læringsarbejde.
• At geare og forberede regionens virksomheder og uddannelsesinstitutioner til arbejdet med 3Dværktøjer i uddannelse og arbejde.

Projektets outputs:
• Udvikling af designeksempler på borgernære kommunikationsmodeller, designs for ekspertvidenmiljøer for ansatte i regionen, kortlægning af erfaringer med stedfortræderteknologi, design eksempler vedr. brug af synkrone læringsmiljøer og 3 D virtuelle læringsmiljøer

LUG-projektet er finacieret af Den Europæiske Regionalfond med 6 mio kr. UCSJ og RUC medfinansierer resten - ialt 12 mio.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1331/12/14

Funding

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling: DKK6,000,000.00
  • Roskilde University: DKK6,000,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.