Project Details

Description

Den professionelle lærer skal være i stand til at bevare ro og overblik i en hverdag karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet og modsatrettede krav. Ikke mindst som lærerstuderende og nyuddannet lærer kan det være van-skeligt at navigere og være en tydelig karavanefører for eleverne. Viden om klasseledelse synes i denne forbindel-se at være essentiel. Den tidligere klasseledelsesforskning har fokuseret på lærerens evne til at skabe struktur, tyde-lighed, sætte rammer og være opmærksom på såvel pro-ces- som relations-ledelse. Lærerens kropslige ageren i klasseværelset og betydningen af lærerens grounding har i mindre grad været i fokus.

Projektet er både en teoretisk afdækning af grounding-begrebet, et state of the art og en eks-plorativ undersøgel-se af hvordan der kan arbejdes med studerendes groun-ding på læreruddannelsen. Desuden vil vi undersøge hvil-ken betydning de studerende tillægger et sådant kropsligt arbejde. Der tages i dette arbejde udgangspunkt i Tords forståelse af grounding som indeholdende fire dimensio-ner: En fysisk, en sensorisk, en følelsesmæssig og en social.
Short titleGrounding
StatusActive
Effective start/end date01/08/2231/12/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching