Project Details

Description

EU/ERASMUS finansieret projekt koordineret af Educational Research Institute (ERI), Slovenien.
Projekteks overordnede formål er at designe og teste en generisk/tværnational helskole-tilgang til udvikling af sociale, følelsesmæssige/relationelle og interkulturelle kompetencer (SEI-kompetencer) blandt lærere, ledere og elever, med målet om at opbygge mere tolerante og ikke diskriminerende skolemiljøer.
Fem mål- og indsatsområder:
1) At udvikle en valid og reliabel testning af SEI-kompetencer.
2) At udvikle og gennemføre et professionelt udviklingsprogram for lærere/pædagogisk personale.
3) At udvikle et undervisningsprogram målrettet elever.
4) At gennemføre ”field trial”: før og efter testning af lærere og elevers SEI-kompetencer (kvasi eksperimentelt design).
5) At generere policy anbefalinger og plan for opskalering, baseret på projekts resultater.
VIA leder i samarbejde med Foreningen Børns Livskundskab projektets aktiviteter under mål 2) ovenfor. Der gennemføres et systematisk review af den internationale litteratur med fokus på pædagogisk-professionelles SEI-kompetencer, og hvordan disse kan udvikles, understøttes og evalueres. Med afsæt i dette, og VIAs særlige ekspertise og forskningsbaseret viden om design af professionelle læringsaktiviteter for pædagogisk-professionelle, beskrives en model og et detaljeret program for undervisningen af de lokale undervisere og lærere fra hhv. Kroatien, Tyskland, Sverige og Slovenien. VIA og Foreningen Børns Livskundskab er direkte ansvarlig for undervisning og løbende vejledning af de lokale undervisere, der så gennemfører undervisningsprogrammer for lokale lærere i de respektive lande. VIA deltager også i de øvrige projektindsatser, men det skal bemærkes, at der ikke er danske skoler involveret i projektfasen.
Projektet adresserer, med det særlige fokus på udvikling af inkluderende og ikke-diskriminerende skolemiljøer, det akutte og aktuelle behov på tværs i Europa i relation til succesfuld integrering af flygtninge og indvandrere i skole og samfund.
Projektet er udviklet baseret på international forskning og evidens i relation til den afgørende faktor lærere og elevers SEI-kompetencer har - både fagligt og socialt – men at der er behov for at understøtte disse kompetencer på systemisk niveau (helskole-tilgangen). Projektet bygger endvidere på erfaringer og viden fra tidligere lokale udviklingsprojekter i partnerlandene, herunder Relationskompetenceprojektet, 2012-16, i Danmark.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/19

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Foreningen Børns Livskundskab (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.