HjertensGlad. Mentorer til ældre, sårbare patienter med iskæmisk hjertesygdom- kan det øge deltagelse og reducere ulighed i hjerterehabilitering?

Project Details

Description

Formålet med studiet er, at afprøve om det er muligt at matche erfarne hjertepatienter (peers) med sårbare grupper af nydiagnosticerende hjertepatienter for at teste om støtte fra ligesindede peers kan øge patienternes evne til at deltage i rehabiliteringstilbud samt reducere og forebygge risikofaktorer, angst og depression.

Projektet er designet som et kompleks interventionsstudie med indledende kvalitativt eksplorativt design/forundersøgelse (feasibility studie) efterfulgt af et randomiseret komplekst interventionsstudie.

Layman's description

Personer, med iskæmisk hjertesygdom, tilbydes et rehabiliteringsforløb for at minimere risikoen for at forværre deres hjertesygdom. De positive resultater af deltagelse i hjerterehabilitering er veldokumenterede, også blandt ældre patienter. Deltagelsesprocenten for hjerterehabilitering er dog generelt lav, ofte under 50%. Ulighed i deltagelse i hjerterehabilitering har været et kendt problem i mange år både i Danmark og i udlandet. Deltagelsesprocenten er særligt lav blandt ældre, sårbare patienter og kvindelige patienter. Begrebet sårbar dækker over patienter med lav socioøkonomisk status, ikke vestlig baggrund og personer, der bor alene, da flere studier har vist, at disse grupper af patienter har særlig lav deltagelse i hjerterehabilitering. Der er derfor et stort behov for effektive interventioner, der kan reducere uligheden i deltagelse i hjerterehabilitering, hvilket vores studie sigter mod.

Tidligere studier indikerer, at brugen af peer-mentorer (personer i en lignende helbreds- eller livssituation) kan øge det fysiske og psykiske velbefindende blandt ældre patienter. Der mangler dog viden om brugen af peer-mentorer kan øge deltagelse i hjerterehabilitering.

Formålet med projektet er, at undersøge, om en mentorordning kan øge deltagelsen i hjerterehabilitering blandt ældre, sårbare patienter med iskæmisk hjertesygdom. Endvidere vil vi undersøge, om det er muligt at øge patienternes fysiske og psykosociale velbefindende og tro på, at de kan mestre den situation, de lever med.

Mentorerne vil være hjertepatienter, der tidligere har gennemført et hjerterehabiliteringsforløb. Mentoren skal være en rollemodel, som kan støtte og opmuntre deltagerne samt dele ud af egne erfaringer. Mentorerne vil gennemgå et struktureret træningsforløb.

Deltagerne i projektet er ældre, sårbare patienter med iskæmisk hjertesygdom, som bor i Region Hovedstaden. Populationen i Region Hovedstaden er mangfoldig så studiets resultater vil kunne overføres til andre Regioner i Danmark.

Projektet bygges op trinvist. Indledningsvist indsamles supplerende viden gennem litteratur og patientinterviews. Dernæst foretager vi et testprojekt, som vil understøtte det endelige projekt. I det endelige projekt vil vi inkludere 117 patienter. Patienterne vil efter lodtrækning enten tildeles en mentor eller følge et sædvanligt rehabiliteringsforløb uden en mentor. Deltagerne med en mentor vil have individuel kontakt med deres mentor ca. 8 gange i løbet af en 24 ugers periode. Indholdet af kontakten styres af den enkeltes ønsker og behov. Vi tester herefter om støtte fra mentorer vil øge de ældre, sårbare hjertepatienters deltagelse i hjerterehabilitering samt forbedre deres fysiske og psykosociale velbefindende. Vores intervention bygges op i tæt samarbejde med et patient- og pårørendepanel for at sikre, at interventionen opleves meningsfuld og relevant af brugerne.
Short titleHjertensGlad
StatusFinished
Effective start/end date15/12/1915/12/23

Collaborative partners

  • Nordsjællands Hospital (Project partner) (lead)

Keywords

  • rehabilitation
  • elderly
  • research
  • women
  • everyday life
  • cardiovascular diseases

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.