Human First - Transitionscurriculum. Sammenhæng mellem teoretisk uddannelse og praktisk uddannelsesforløb

Project Details

Description

Overgangen fra den teoretiske uddannelse til de praktiske uddannelsesforløb og transitionen fra uddannelse til job er for mange fagprofessionelle svær at håndtere. Prægraduat, og dermed undervejs i uddannelsen, er udfordringerne relateret til de kontinuerlige skift mellem teoretiske og praktiske læringsrum. Postgraduat relaterer udfordringen sig i første omgang til overgangen mellem studieliv og arbejdsliv og efterfølgende til de overgange, der knytter sig til et langt arbejdsliv.

Ambitionen med tiltaget er at klæde studerende, nyuddannede samt nyansatte på til de transitioner, de kommer ud for under og efter uddannelsen, og det professionelle ansvar som nyuddannet.

Indholdsmæssigt vil vi rette fokus både på den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb, og vi vil undersøge de styrker og svagheder, der knytter sig til vekselvirkningen mellem disse. I denne forbindelse kortlægges de tiltag, der allerede eksisterer i regionen i relation til de videregående sundhedsfaglige uddannelser; i tillæg hertil afsøges ligeledes tiltag på landsplan samt identifikation af faglige og organisatoriske barrierer i forbindelse med implementering af tiltagene. Tiltag kan både være specifikke læringsredskaber og -metoder samt undervisningskoncepter eller -forløb.

Målet er at udvikle et transitionscurriculum indeholdende eksemplariske transitionsforløb og -planer med henblik på at afprøve og udbrede disse i regi af Human First. Dette transitionscurriculum retter sig både mod studerende på det teoretiske uddannelsessted, de studerende i praktik samt de nyuddannede og nyansatte på arbejdspladsen.

På baggrund af ovenstående vil vi give indspil, der kan facilitere en nytænkning af uddannelsernes læringsmetoder, struktur og curricula med henblik på at udnytte de potentialer, der åbenlyst knytter sig til uddannelsernes forskellige læringslogikker og - kontekster.
Short titleTransitionscurriculum
StatusFinished
Effective start/end date30/06/2031/12/23

Collaborative partners

  • Center for Research in Clinical Nursing
  • Hospitalsenhed Midt (Project partner)
  • Aarhus Univeristy Hospital (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • VIA University College (Project partner) (lead)
  • Silkeborg Kommune
  • Region Midt

Keywords

  • education, professions and jobs
  • theory-practice

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.