IBBIS procesevaluering

  Project Details

  Description

  Procesevaluering af IBBIS

  - en Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med depression, angst og stress

  Projektet er en procesevaluering af et randomiseret kontrolleret forsøg, der integrerer en sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats til langtidssygemeldte med angst, depression og stress-tilstande.

  Mentale helbredsproblemer koster årligt samfundet 3,4% af BNP, hovedsageligt pga. lav beskæftigelse i målgruppen. Et centralt formål med den integrerede IBBIS-intervention er at kombinere behandling af angst, depression og stress med en beskæftigelsesindsats, så borgeren kan komme hurtigere tilbage i arbejde.
  Dette projekt er en procesevaluering, der undersøger implementeringen af de tre hovedelementer i interventionen .
  1.Fælles beslutningstagen (mellem borger og professionelle),
  2.Relationel koordinering (i det tværprofessionelle team) og
  3.Samarbejdet mellem beskæftigelseskonsulenterne, borgere og arbejdsplads.
  .
  Om projektet og resultater

  Procesevalueringen bygger på en guide til procesevaluering af komplekse interventioner udarbejdet af Medical Research Council i England. I projektet kombineres kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge hvordan interventionens implementering, virkningsmekanismer og kontekst har betydning for interventionens udfald. En del af undersøgelsen er et studie i, hvordan fælles beslutningstagning anvendes i trepartsmøder mellem borgeren, den sundhedsprofessionelle og beskæftigelseskonsulenten. Vi anvender bl.a. observation, telefoninterview, semistrukturerede interview, fokusgruppeinterview og spørgeskemaer i undersøgelsen.

  Projektet skaber viden om de effekter, muligheder og udfordringer, der er omkring tværfaglige/sektorielle og borgerinvolverende samarbejder. Projektets viden om hvordan og hvorfor en intervention som IBBIS virker eller ikke virker, har en samfundsmæssig relevans idet, der generelt er fokus på at forbedre tværfaglige/sektorielle og borgerinvolverende samarbejder i den offentlige sektor. Projektets viden integreres på grunduddannelsen i sygepleje og på Metropols efter- og videreuddannelser, hvor den bidrager til at udvikle centrale og efterspurgte professionskompetencer inden for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og borgerinvolvering.

  Procesevalueringen er et samarbejde mellem Institut for Sygepleje på Professionshøjskolen Metropol.

  Deltagere fra Professionshøjskolen Metropol:
  •Lektor Kathrine Hoffmann Pii
  •Docent Mathias Meijer

  Deltagere fra Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København:
  •Ph.d.-studerende Rie Poulsen
  •Forskningsleder Lene Eplov
  StatusFinished
  Effective start/end date28/06/1730/06/19

  Collaborative partners

  • Forskningsenheden Psykiatrisk Center København (Project partner) (lead)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.