Ikt og Transfer i Erhvervsuddannelser - et casestudie om ikt-mediering, transferforståelser og -praksis i et socio-kulturelt perspektiv.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences

    Psychology