Implementering af funktionstesten 1 minute sit-to-stand test i klinisk praksis til personer med KOL

Project Details

Description

Personer med KOL testes i dag udelukkende med lungefunktionsundersøgelse hos egen læge, hvilket er uhensigtsmæssigt, da lungefunktionsundersøgelsen hverken kan teste funktionsniveau, kondition/funktionskapacitet eller vise en eventuel fremgang i samme.

En funktionel test, der kan teste funktionskapaciteten hos personer med KOL og som samtidig også kan monitorere fremgang efter bl.a. KOL-rehabilitering, vil derfor være et relevant og påkrævet supplement til den nuværende lungefunktionsundersøgelse i almen praksis. Monitorering af fremgang i funktionskapacitet er meget vigtigt bla. ift motivation.

Shuttle Walking Testen (SWT) og 6 minutters gangtesten (6MWT) er valideret til at teste funktionskapacitet hos personer med KOL. Testene er på alle måder rigtig gode og samtidig anvendelige for fysioterapeuter, men øvrige sundhedsprofessionelle har svært ved at anvende dem, og de er for tidskrævende, og nogle steder for pladskrævende, til at kunne anvendes i almen praksis.

Der er derfor brug for en kort funktionel test, der kan teste funktionsniveau og kondition hos personer med KOL, og som er anvendelig i almen praksis.

Projektet har følgende faser:
1. Afdække hvorvidt der allerede findes en valideret kort og funktionel test, der er anvendelig i almen praksis
a. Vi har netop gennemført et Review og har afdækket, at 1 minute sit-to-stand test er valid, reliabel og responsiv. Den kan desuden påvise mortalitet og HRQoL og kan derfor fungere som en kort funktionel test til anvendelse i almen praksis
2. Evt. udvikle og validere en kort funktionel test til anvendelse i almen praksis
a. Dette punkt er ikke længere nødvendigt
3. Identificerer barrierer hos almen praksis der hindrer den korte funktionelle test at blive brugt
4. Implementere en kort og funktionel test, valideret til at teste funktionel kapacitet og fremgang i KOL-rehabiliteringen hos personer med KOL, i almen praksis

Projektet har et non-farmakologiske behandlingsperspektiv, hvor livsstil, livskvalitet og mental sundhed er i fokus, og hvor det at opleve indsigt i og ejerskab over og mestring af egen sygdom, sundhed og eget liv er i højsædet.
StatusFinished
Effective start/end date13/10/2031/12/23

Collaborative partners

  • VIA University College (Project partner) (lead)
  • Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.