Indfrielse af de menneskelige behov ved social bæredygtighed - fremtidens fødemiljø

Project Details

Description

Projektet fokuserer på at placere menneskets behov i centrum for det bæredygtige bebyggede miljø. Der tages udgangspunkt i den sociale bæredygtighed i byggeriet og hvorledes denne parameter påvirker menneskets trivsel og evne til at præstere i det rum der omkranser os.

Konteksten mellem mennesket og det bebyggede miljø undersøges i dette projekt for forskellige bygningsfunktioner, hvor vi mennesker har forskellige behov.

De bygningsfunktioner vi undersøger er:
•Fødestuer
•Kontorfaciliteter
•Undervisningsmiljøer

Sociale faktorer vi undersøger er overvejende:
•Indeklima (luftkvalitet, varme/kulde, kunstigt lys/dagslys, udsigt, luftfugtighed, træk)
•Tilgængelighed – adgang for handicappede
•Adgang til grønne uderum i form af grønne arealer, terrasser, altaner, tagterrasser mm.
•Æstetik og kunst
•Tryghed og sikkerhed
•Uderumsfaciliteter (parkeringsforhold, cykelstier og cykelparkering, fodgængerarealer, udebelysning mm.)

Den mest oversete parameter i bæredygtighedsbegrebet er den sociale, der relaterer sig til mennesket. Fokus på den sociale parameter er generelt ringe i byggesektoren. Det viser sig både i den ringe opmærksomhed emnet har i branchen og i den litteratur der enten beskæftiger sig isoleret med emnet eller helheden i bæredygtighedsbegrebet.

Branchen debatterer netop den sociale bæredygtighed, som den oversete dimension. Og samtidig efterspørges konkrete ”hårde” beviser herfor, som den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed kan levere i form af ingeniørmæssige og økonomiske beregninger.

Målet med projektet er at kortlægge de sociale faktorer i det bebyggede miljø, således der skabes øget transparens i forhold til at vurdere hvilke sociale faktorer, der virker til gunst for bebyggelsens evne til at indfri menneskets behov set i forhold til funktionen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/17

Collaborative partners

  • (lead)
  • Hospitalsenheden Vest (Project partner)

Keywords

  • sustainable construction
  • health technology

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.