Individuel planlagt job med støtte (IPS) - implementering, organisering, erfaring

  Project Details

  Description

  Psykiske lidelser står ofte i vejen for et aktivt arbejdsliv og dermed for adgang til et af samfundslivets vigtige fællesskaber. IPS-metoden integrerer beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsatser. Metoden har vist gode effekter i udlandet og bliver aktuelt afprøvet i Danmark i fire kommuner.

  Forskningsprojektet undersøger implementeringen af IPS og brugernes erfaringer via et kvalitativt casestudiedesign. Projekt bidrager til den forskningsmæssige viden om, hvordan en evidensbaseret beskæftigelsesmetode udviklet i USA kan overføres til det danske velfærds- og beskæftigelsessystem, de lokale forholds betydning for implementeringens succes, herunder hvorvidt IPS-metoden bliver modificeret i lyset heraf.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1630/09/19

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.