Individuel planlagt job med støtte (IPS) - implementering, organisering, erfaring

Project Details

Description

Psykiske lidelser står ofte i vejen for et aktivt arbejdsliv og dermed for adgang til et af samfundslivets vigtige fællesskaber. IPS-metoden integrerer beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsatser. Metoden har vist gode effekter i udlandet og bliver aktuelt afprøvet i Danmark i fire kommuner.

Forskningsprojektet undersøger implementeringen af IPS og brugernes erfaringer via et kvalitativt casestudiedesign. Projekt bidrager til den forskningsmæssige viden om, hvordan en evidensbaseret beskæftigelsesmetode udviklet i USA kan overføres til det danske velfærds- og beskæftigelsessystem, de lokale forholds betydning for implementeringens succes, herunder hvorvidt IPS-metoden bliver modificeret i lyset heraf.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1630/09/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • Sundheds og ældreministeriet (Project partner)
  • Roskilde University (Project partner)
  • Forskningsenheden Psykiatrisk Center København (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.