Inklusion i teori og praksis - udenfor og indenfor

Project Details

Description

Projektet har til formål, at opnå viden om, hvordan mennesker med nedsat funktionsevne oplever det, at være udenfor og/eller en del af et fællesskab. Eller sagt på en anden måde, hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser opleves konkret i dagligdagen, samt hvordan disse processer tillægges mening og betydning for den enkelte.

Projektet vil gennem semistruktureret interviews (Kvale 1997), undersøge menneskers egen oplevelser af det at være udenfor eller indenfor. De adspurgte vil udelukkende være borgere, som modtager støtte af frontmedarbejdere indenfor det pædagogiske område. Interviewerne vil foretages af studerende fra VIA Midt- Vest.

Yderligere baseres projektet på deltagende observationer (Kristiansen & Krogstrup 2002) af deltagelse i fællesskaber på de involverede bo miljøer. Dette med henblik på at få 2 forskellige perspektiver på inklusion – eksklusion fra 2 forskellige metodiske tilgange. De 2 forskellige perspektiver vil danne grundlag for en komparativ analyse mellem informanternes egne oplevelser og observatørernes blik på fællesskabet i bo miljøerne.

Det er projektets sigte, at holde fokus på de mulige subtile eksklusionsprocesser, der fremtræder i projektets interviews og observationer. En opgave der kan vanskeliggøres af den tese, at eksklusionsprocesser må ses i skyggen af inklusionen.

”Eksklusion følger med som en logisk skygge, og der er brug for en særlig anstrengelse for at rette iagttagelsen ud over grænsen for inklusionen og over på eksklusionen” (Luhmann 2002)

Inklusions- og eksklusionsprocesser må ses som hinandens forudsætninger, når der er kastet lys på noget befinder andre forhold sig i skyggen. Projektet her vil give stemme til, eller kaste lys på nye perspektiver.

Ideen bag projektet er at interessere sig for borgeres egne oplevelser med inklusion og eksklusion for derigennem hindre objektgørelse, ved at tale om andre, men i stedet tale med dem det handler om. Udfordringen vil være at opleve forskellige nuancer på borgeres oplevelser med det at være udenfor eller indenfor, det er ikke en samlet gruppe med samme oplevelser. Dette muliggør et differentieret og nyt syn på inklusions- og eksklusionsprocesser. Samtidig kan det udfordre identifikationen af gruppen betegnet som mennesker med nedsat funktionsevne. En betegnelse af en gruppe mennesker, der i sig selv kan risikere, at objektgøre og udpege nogle i kraft af nedsatte evner – en mulig eksklusionsfaktor (Madsen 2005).

Inklusion kan ses på mange måder, i dette projekt er forforståelsen at inklusion må ses som et mål der; nuancerer normalitetsforståelsen, øge mangfoldighed samt skabe mulighed for deltagelse (Madsen 2005).

Med inspiration fra projektet Inklusion i teori og praksis vil inklusion og eksklusion i dette delprojekt blive set i forhold til følgende områder:

• Deltagelse i organisationer såsom arbejdsorganisationer, politiske organisationer, frivillige organisationer mv.

• Deltagelse i interaktionssystemer, hvor deltagerne er i ansigt til ansigts-kontakt med hinanden, såsom familie, vennegrupper, kliker i skoleklasser m.v.

• Deltagelse i fællesskaber med en bestemt forestillet
identitet og kultur (Mortensen 2009)

Det er projektets ambition, at give stemme til mennesker med nedsat funktionsevne. Begrundelsen herfor kan ses som led i et øget fokus på handicappede samt deres rettigheder jf.” Konvention om rettigheder for personer med handicap” (Det Centrale Handicapråd 2008). Tillige ønskes fokus på inkluderende muligheder for mennesker, der traditionelt har været udsat for en marginalisering (Kirkebæk 2007). Projektet ønsker endvidere, at skabe øget viden og forståelse for inklusions- og eksklusionsprocesser for mennesker med nedsat funktionsevne. Derigennem er det projektets mål, at opnå en mere kvalificeret viden, som udgangspunkt for medarbejdere og ledere, der har til opgave at yde støtte til denne gruppe

Projektets fokus vil være relevant for pædagoger, undervisnings- og udviklingsmiljøet indenfor VIA, herunder de studerende der skal kvalificere sig til praksisfeltet under uddannelsen. Borgernes perspektiv - deres oplevelser er vigtige i forståelse af området, og som baggrund for frontmedarbejders udvikling af det pædagogiske arbejde

Der findes ikke fri og interesseløs forskning (Foucault 2006), og nærværende projekt er ingen undtagelse. Det er projektets ambition, at give mennesker med nedsat funktionsevne mulighed for, at deltage i videns frembringelse, der omhandler inklusions- og eksklusionsprocesser og deres oplevelser hermed. Med deltagelse i videns frembringelse menes, at viden ikke kan forstås som noget objektiv erkendbart, men må ses produceret i et samspil med projektdeltagerne. Herved lægger projektet sig op ad en interaktionistisk tradition (Järvinen 2005). Med andre ord, projektet søger ikke at finde ind til kernen eller søge sandheden om inklusions- og eksklusionsprocesser, snarere at identificere oplevelser forstået og tillagt mening og betydning af informanterne i samspil med interviewer samt blandt deltagerne i de deltagende observationer.

Ved udvælgelse af interview som metode opnås både et fokus på informanterne samt deres egne oplevelser, hvilket i sig selv kan være en inkluderende proces. På den anden side udvælges netop borgere, der er i stand til at kommunikerer verbalt, og hvor et interview vil kunne give mening for informant samt interviewer. Interviewmetoden udelukker dermed viden om borgere/ fra borgere, der i forvejen har vanskeligt ved at komme til orde. Der ses herudover metodiske udfordringer i tilrettelæggelse og gennemførsel af interviewene netop på baggrund af de kommunikative barrierer. Samtidig ses netop denne problematik som udviklingsperspektivet, en udfordring af fordommen; at samtale med eksempelvis udviklingshæmmede ikke kan bidrage til relevant ny viden om oplevelser med inklusions- og eksklusions-processer. Derudover vil projektets andet perspektiv; de deltagende observationer kunne bidrage med nuancering samt give en mulighed for sammenligning mellem de indsamlede interview og observationer


Forberedelsesfasen (efterår 2011)
Udarbejdelse af projektbeskrivelse interviewguide observationsskema mm., kontakt til informanter samt inddragelse af pædagog studerende i VIA Midt-Vest.

Undersøgelsesfasen (2012)
Gennemføre og afslutte interviewforløb samt observationer på bomiljøerne. Arbejdet forestås primært af pædagogstuderende. Antallet af gennemførte interviews afhænger af, hvor mange informanter der vil deltage. Det er ikke etmål i sig selv, at udføre mange interviews, men ønskeligt at afholde ca. 10 interviews. Antallet afhænger i øvrigt af projektets bevilgede rammebetingelser.
Bearbejdningsfasen (efterår 2012). Der vil blive gennemført 6 observationer på 2 bomiljøer. Observationerne bliver udført af studerende og underviser.
De indsamlede interviews vil blive vedlagt som dokumentation i lydfil format og vil blive analyseret med udgangspunkt i at identificere, for informanterne, betydningsfulde inklusions- og eksklusionsprocesser. Observationerne er nedskrevet under selve observationen med efterfølgende tilføjelser og overvejelser. Observationerne foreligger i skrift.


Formidlings- og udviklingsfasen (efterår 2012)
Materialet danner grundlag for en projektafrapportering samt oplæg for 3 målgruppe; interesserede informanter, relevante samarbejdspartnere herunder frontmedarbejdere samt internt i VIA. Projektet er ikke tænkt som dissideret aktionsforskning (Kildedal & Nielsen 2006), men ønskes formidlet til praktikermiljøet som baggrundsviden for eventuelle nye tiltag til udvikling af inklusionsprocesser samt reducering af eksklusionsprocesser for mennesker, der har behov for støtte indenfor det pædagogiske arbejdsområde. Konkret er der aftalt workshops mellem samarbejdsparterne fra praksismiljøerne og projektet med det formål, at formidle og reflekterer over den indsamlede nye viden. Tillige ønskes opnåede viden formidlet til undervisningsmiljøet primært indenfor VIA.


Referencer:

Det Centrale Handicapråd (2008) Konvention om rettigheder for personer med handicap. De Forenede Nationer.
Foucault, M. (2006). Viljen til viden: Seksualitetens historie 1. Frederiksberg: DET lille FORLAG.
Järvinen, M. (2005). Interview i en interaktionistisk begrebsramme. I: Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (Red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.
Larsen, J.E. & Mortensen, N. (2009) Udenfor eller indenfor Sociale marginaliseringsprocessers mangfoldighed. København: Hans Reitzels forlag.
Luhmann (2002) Inklusion og eksklusion I: Distinktion: Scandinavian journal of social theory. Århus: Århus Universitet
Kildedal, K. & Nielsen, D.K. (2006) Praksisforskning: En metode til faglig udvikling
Kirkebæk, B. (2007). Uduelig og Ubrugelig. Holte: Forlaget SOCPOL.
Kvale, S. (1997) Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag.
Kristiansen, S. & Krogstrup, H.K. (2002) Deltagende observationer. København: Hans Reitzels Forlag.
Madsen, B. (2005). Socialpædagogik. København: Hans Reitzels Forlag.


StatusFinished
Effective start/end date01/09/1131/12/12

Keywords

  • inclusion

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.