Innovativ didaktik på læreruddannelsen

Project Details

Description

Deltagere: Rikke Johannesen, Louise Lomborg og Raffaele Brahe-Orlandi
Udviklingsarbejdet er bevilliget under interne udviklingsarbejder på LIÅ
Projektet er blevet til i projektdeltagernes hverdagserfaringer med, at didaktisk praksis på læreruddannelsen ikke er væsentlig forandret med LU07 – oplevelsen er ”at vi i store træk gør det, som vi gjorde før, bare i andre rammer”. Rammer (og mangel på samme) er derfor et centralt omdrejningspunkt for drøftelser på LIAA. Dette finder vi problematisk for udvikling både i fagene og i det fagovergribende samarbejde om udvikling af professionsuddannelsen.
Vi begyndte derfor at forfølge tesen om, at LU07 er god – og er nået frem til at den rummer interessante muligheder for udvikling af såvel professionsuddannelsen som folkeskolen. Men det er muligheder, som der endnu ikke er arbejdet med at udvikle systematisk. I særlig grad oplever vi, at der er behov for at udvikle innovationsperspektivet – dette i lyset af rapporten ”Innovation og iværksætteri på KVU og MVU” (UVM) og Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 2007/03/12, der begge betoner udvikling af de studerendes innovative kompetencer i de enkelte fag og tværfagligt. Desuden pointeres der, at innovativ metode og fagdidaktik indarbejdes i læreruddannelsens metodefag (almen didaktik, psykologi og pædagogik).
Projektet sigter overordnet mod at nå et resultat af innovativ karakter for fagene (De pædagogiske fag og linjefaget dansk) og det fagovergribende samarbejde mellem fagene på LIAA. Dette gennem et forsøg på at afklæde os vores habitus og eksperimentere med nye former for didaktisk praksis. Denne praksis omfatter ligeledes samarbejdet med folkeskolens lærere og den didaktiske praksis i folkeskolen.
Helt overordnet falder projektet ind under kvalitativ undersøgelses- og udviklingsarbejde, der repræsenterer forskellige discipliner. Ved kvalitative metoder arbejdes der med at beskrive, forstå, forklare og definere fænomener ud fra de udforskedes forståelser. Ligeledes arbejdes der forstående og handlingsrettet med en orientering mod at provokere den udforskede som aktivt handlende subjekt. I dataindsamlingen forestiller vi os at gøre brug af beskrivelser som deltagende observation, feltarbejde, kvalitative interviews og fokusgruppeinterview. Epistemologisk vil vi påhæfte ord som hermeneutik og fænomenologi. Vi er inspireret af den antropologiske tilgang, da vi selv er en del af feltet, der undersøges og eksperimenteres i.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1030/06/11

Keywords

  • innovation
  • didactics