Project Details

Description

Projektet vil fokusere på design og udførsel af accelereret digitale læringsbaner-og træningsforløb målrettetdanskeSMV’ers omstilling til avanceret produktionog ny digital teknologi. Det fordrer anvendelse af læringsteknologi, digitale læringsmetoder, og sammenkobling mellem virtuelle simulationsmiljøer og fysiske læringsrum. Et særligt fokus vil være på, hvordan og under hvilke omstændighederavanceret produktion og ny digitalteknologi optages i praksis i produktionsvirksomhederne. Delprojektet vil arbejde med bearbejdning af produktionsSMV’ers forskellige teknologiske ’mindsets’, og hvordan SMV’erne gøres modtagelige for og klar til den forestående teknologifornyelseog omstilling.Til at opnå dette formål vil delprojektet gøre brug af eksperimentelt design, hvor vi udvikler og kører et kursus i ’Simulation og produktionslayout’ som målretter sig studerende på grunduddannelse (træning af fremtidige medarbejdere) og studerende på Efter-og videreuddannelsen (træning af nuværende medarbejdere). Vi designer kurset med en dobbelt effekt for øje: Kurset vil frem mod 2023 køre i 2 rul. Ph.d. stipendiaten vil løbende indsamle data, der afdækker nødvendige digitale og didaktiske tiltag samt de faktorer, som fremmer og hæmmer læringsoptag og digital omstillingsparathed. Sideløbende vil Ph.d. stipendiaten videreudvikle selvekursus så det imødekommer de behov og krav, som selv samme kursus er med til at afdække. I den forstand ser vi kursus som middel og mål, på én og samme tid!Delprojektets mål:•Design og udførsel af accelleret digital trænings-og læringsforløb for X antal studerende og X antal medarbejdere (jf. fremtidige og nuværende medarbejdere)•Bidrage til udbredelsen af avanceret produktion blandt SMV’er.•Bidrage til højere kvalificeret digital læringsoptag blandt SMV’er.•Øge digitaliseringsgraden af et nuværende kursus.Beskrivelse af delprojektet:•Vi udvikler og etablereret generisk kursus som obligatorisk kursus på professionsbacheloruddannelsen indenfor Value Chain Managment. Detudbydes til virksomheder som del af efter-og videreuddannelsesområdet. •Kurset vil indeholde elementer som:oFlowteorioMaterialehåndteringoRessourceallokeringoSimuleringoTransformationsystemeroTeori om fysisk fabrikslayoutoDataopsamling og behandling i et produktionsmiljø•Kurset tager udgangspunkt i simuleringsværktøj, virtuel opbygning af fabrikkersamt VIAscyber physical fabrik i Horsens og i Holstebro.•Kurset tager udgangspunkt i en opbygning af fabrikken i et VR miljø som kobles til et simuleringsprogram hvor fabrikslayoutet optimeres. Derefteroptimeres fabrikken i Horsens ifølge resultaterne i simuleringsprogrammet.•Data opsamlessåvel i simuleringsprogrammet somi det fysiskeproduktionsmiljø og sammenlignes.•Kurset udvikles sammen med:oVIAoAU
2oSoftware og hardware leverandøreroMindst 1virksomhed,som har arbejdet med digitalisering af produktionsprocesser•Kurset afholdes for 5 virksomheder og 5 hold 3. semester Value Chain Managment studerende•Forskningsemner:-Hvad betyder manglende sanseindtryk/ vægtfornemmelse/ unøjagtige størrelsesforhold i AR/VR undervisning for kursisternes læring?-Hvordan kan man effektivt kompensere for manglende sanseindtryk/ vægtfornemmelse/ unøjagtige størrelsesforhold i AR/VR undervisning?

Key findings

Etablering af digitale læringsformater som kan bruges såvel på grunduddanelser som i virksomheders kompetenceopbygning
Short titleMADE FAST
StatusActive
Effective start/end date01/09/2031/05/23

Keywords

  • technology, engineering and IT
  • business community, trade and economy