Integration af digitale læringsressourcer i Folkeskolens læringsplatforme.

Project Details

Description

Projektet skal genere didaktiske principper og konkrete didaktiske design for anvendelse af digitale læringsressourcer, som kan integreres i Folkeskolens nye digitale læringsplatforme. Der arbejdes både med didaktiserede digitale læremidler og åbne frit tilgængelige online ressourcer.
Med en metodisk tilgang inspireret af Design Based Research forankret i et samarbejde mellem forskere, lærere fra praksis, lærerstuderende fra de tre deltagende UC-er og med UC-ernes CFU-konsulenter genereres praksisnær og anvendelsesorienteret viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/18

Collaborative partners

  • (lead)
  • Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.