Integration af IT i undervisningen

Project Details

Description

Optimeret udnyttelse af tid og rum
Fokus:
De studerende er som ’digital natives’ tilknyttet en elektronisk kommunikationsplatform (Studienet,
Facebook, e-mails) stort set døgnet rundt via bærbare computere, smartphones, iPads o.lign. De
skelner ikke skarpt mellem formel og uformel læring og læringsaktivitet, og på denne baggrund er det
nærliggende at udstrække uddannelsen i tid og rum, således at dele af undervisningsaktiviteterne
ligger tilgængeligt virtuelt. Det kan være oplæg, instruktioner, opgaver mv., og kommunikationen kan
uhindret fungere multimodalt efter behov (tekst, lyd, billede, links etc.). Det digitale materiale kan
hentes uafhængigt af tid og rum, og det vil udvide læringsrummet både mht. geografisk placering og
mht. tid på døgnet. Den studerende kan arbejde og lære hjemme, på udlandsophold, i weekends, og
underviseren, der her er den didaktiske designer, kan principielt forberede og udarbejde de fleste
digitale læremidler hjemmefra.
Mål:
Den delvise frigørelse fra tid og rum er ressourcebesparende i forhold til lokaleanvendelse og til dels
også mht. fordeling af lærerressourcer (afhænger af set-up og læringstilgang). Anvendelsen af de
studerendes hverdagsteknologi til kommunikation og læring skaber ifølge forskning en højnelse af de
studerendes følelse af ejerskab, af deres motivation og af deres muligheder for at udtrykke sig
multimodalt. Alt sammen med et sandsynligt forøget læringsudbytte som resultat og med en
læringstilgang, der modsvarer den digitale kultur, de studerende skal fungere professionelt i.
StatusCurtailed
Effective start/end date01/08/1131/08/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.