Integration af solceller i tage eller facader med flade tegl

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle tekniske, solide og æstetisk og arkitektonisk kvalificerede løsninger til integration af solceller i tage og facader med flade teglsten. Flade teglsten efterspørges og benyttes i stigende grad af arkitekter til byggeri i stor skala, men også til almindelige enfamilieshuse. Efterspørgslen har fået danske teglproducenter til at udvikle på denne type teglsten for at sætte den i produktion. Udviklingen er i en fase, hvor det er gunstigt at sammentænke udviklingen af integrerede løsninger for solceller, således at der, når et produkt når markedet, er mulighed for en samlet totalløsning, som er, både teknisk forsvarlig og arkitektonisk og æstetisk bearbejdet og dermed umiddelbart integrerbar. Udviklingen i markedet, peger i retning af, at efterspørgslen efter flade tegl vil stige i fremtiden ligesom også brugen af solceller i nybyggeri vil stige. . Med teknisk dokumenterede løsninger fra dette projekt, vil det således hverken udløse meromkostninger at integrere solcellerne i denne tegltype eller kræve eksperimenterende forsøg. Projektet er opdelt i faser. Der indledes med en analysefase, hvor parametre for god integration, der tilgodeser teknologiske og arkitektoniske kriterier, defineres. I analysefasen kortlægges således samlede muligheder og udfordringer ved integrering af solceller i facader og tage med flade tegl. Dernæst følger første produktudviklingsfase, hvor de forhold, der er behandlet i analysefasen og har betydning for solcellernes integration, undersøges og udvikles i prototyper. Prototyperne testes i den næste fase, som omfatter praktisk implementering og mock-ups i fuld skala. Efter forsøg i fuld skala med mock-ups følger en ny produktudviklingsfase, hvor løsninger finjusteres og optimeres for efterfølgende endeligt at blive dokumenteret. Den sidste fase er formidlingsfasen, hvor standardløsninger beskrives i vejledninger og datablade, og der udarbejdes undervisningsmateriale. Projektet forventes startet op i oktober 2015 og afsluttes i oktober 2016.
StatusFinished
Effective start/end date20/10/1531/10/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Teknologisk Institut (Project partner)
  • GaiaSolar A/S (Project partner)
  • Strøjer Tegl A/S (Project partner)

Keywords

  • energy Technology
  • architecture
  • renewable energy
  • construction

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.